70 Δωρεάν Βοηθήματα Δημοτικού βασισμένα στους στόχους και την ύλη κάθε τάξης

70 Δωρεάν βοηθήματα δημοτικού


Η συλλογή του taexeiola με Δωρεάν Βοηθήματα Δημοτικού – που είχαμε παρουσιάσει παλιότερα εδώ – μεγαλώνει. Φέτος εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θα βρουν πάνω από 70 σχολικά βοηθήματα για δωρεάν ανάγνωση Online ή κατέβασμα.

Οι στόχοι κάθε μαθήματος δεν είναι μόνο γνωστικοί–διδακτικοί. Μέσα από τις δραστηριότητες κάθε μαθήματος γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθούν δεξιότητες και ικανότητες, παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και τα συγκεκριμένα βοηθήματα. Το taexeiola.gr παρέχει πολύτιμη δωρεάν βοήθεια με αναλυτικά λυσάρια για τις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες τόσο των Βιβλίων των Μαθητών, όσο και των Τετραδίων Εργασιών, ενώ υπάρχουν εικόνες και βίντεο για την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Παράλληλα, θα βρείτε ολοκληρωμένα Διαγωνίσματα και Κριτήρια Αξιολόγησης για κάθε κεφάλαιο, αλλά και για όλη την ύλη συνολικά εστιασμένα στα σημαντικά σημεία κάθε μαθήματος. Για τη διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών δίνονται και οι απαντήσεις των ερωτήσεων των Διαγωνισμάτων και των Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Αν δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ το site στο παρακάτω βίντεο θα καταλάβετε πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

Δωρεάν βοηθήματα Γλώσσας – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Στο μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές καλλιεργούν τις ικανότητές τους τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο. Τόσο η εκμάθηση της γραμματικής και της σύνταξης, όσο και της ορθογραφίας και του λεξιλογίου αποτελούν βασικούς στόχους. Ωστόσο δίνεται βάρος και στην πραγματολογική χρήση της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας.

Στην Α’ Δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την αλφαβήτα. Μαθαίνουν ένα - ένα να αναγνωρίζουν και να γράφουν γράμματα, τα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα και τους συνδυασμούς φωνηέντων. Μαθαίνουν να συλλαβίζουν και να κάνουν ανάγωση. Ακόμα, εξασκούνται στη γραφή στο τετράδιο και στο βιβλίο, αλλά και στην ορθογραφία.

Η γνώση που απέκτησαν στη Α’ δημοτικού, εμπλουτίζεται με νέα γραμματικά φαινόμενα στη Β’ Δημοτικού. Ο συλλαβισμός, ο τονισμός, τα διπλά σύμφωνα και οι συνδυασμοί είναι μερικά από τα θέματα που διδάσκονται. Ακόμη, η κλίση ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέτων, η σύνταξη απλών προτάσεων και οι βασικοί κανόνες ορθογραφίας αποτελούν μέρος της ύλης.

Στη Γ’ δημοτικού, γίνεται πιο συστηματική διδασκαλίας της γραμματικής και του συντακτικού, της ορθογραφίας και του λεξιλογίου. Εξασκούνται μεταξύ άλλων στους κανόνες ορθογραφίας, δίνοντας έμφαση και στις εξαιρέσεις, στην κλίση ουσιαστικών, επιθέτων αλλά και των ρημάτων στην Ενεργητική και Παθητική Φωνή, χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης, αλλά και τον ευθύ και πλάγιο λόγο. Ακόμα, ξεκινούν να γράφουν τις πρώτες τους εκθέσεις, μαθαίνοντας αρχικά πώς να συντάσσουν μία παράγραφο.

Στη Δ’ δημοτικού, μέσα από διάφορα είδη κειμένων, οι μαθητές εξασκούνται τόσο στην επεξεργασία, όσο και στην παραγωγή του γραπτού και του προφορικού λόγου. Υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με τις αντωνυμίες, τα επιρρήματα, τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνες των ρημάτων, τα σημεία στίξης.

Στην Ε’ και τη Στ’ δημοτικού, ανακεφαλαιώνεται και ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη για το δημοτικό ύλη στο μάθημα της Γλώσσας. Οι μαθητές διδάσκονται τις εγκλίσεις των ρημάτων και τη λόγια κλίση ουσιαστικών και επιθέτων. Ακόμα, ασχολούνται με τα είδη ανεξάρτητων προτάσεων, την παρατακτική και υποτακτική σύνταξη και τις ονοματικές και ρηματικές φράσεις. Σημαντική είναι η απρόσωπη σύνταξη αλλά και η ενεργητική και παθητική σύνταξη. Ακόμα, εξασκούνται στην αυτοαξιολόγηση του γραπτού τους, δεξιότητα πολύ σημαντική για την ακαδημαϊκή τους πορεία.


70 Δωρεάν βοηθήματα δημοτικού


Δωρεάν βοηθήματα Μαθηματικών – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Στα Μαθηματικά, οι μαθητές διδάσκονται τις μαθηματικές έννοιες με τρόπο βιωματικό, ώστε να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και η εφευρετικότητά τους. Στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων με βάση τη λογική και τη σκέψη, την αξιολόγηση και το συνδυασμό πληροφοριών και τη χρήση διάφορων στρατηγικών.

Στην Α’ δημοτικού Οι μαθητές διδάσκονται τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση και σύνθεση των αριθμών σε αθροίσματα. Οι μαθητές μαθαίνουν να κάνουν πράξεις – προσθέσεις και αφαιρέσεις μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών, ενώ γίνεται προσπάθεια να εξασκηθούν στους νοερούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές. Παρουσιάζονται προβλήματα, τα οποία μπορούν οι μαθητές να λύσουν με διάφορους τρόπους.  Όσον αφορά τη Γεωμετρία, μαθαίνουν τα γεωμετρικά σχήματα συνδέοντάς τα με αντικείμενα της καθημερινής ζωής και συγκρίνουν τα μεγέθη των σχημάτων. Τέλος, έρχονται σε επαφή με το Ευρώ και των λεπτών.

Στη Β’ δημοτικού, οι μαθητές ασχολούνται με τους αριθμούς μέχρι το 1.000, την αξία θέσης ψηφίου, το νοερό υπολογισμό, την επίλυση προβλημάτων, τα μοτίβα και τη συμμετρία. Αργότερα, διδάσκονται την προπαίδεια, τη μέτρηση του χρόνου και του βάρους και την κάθετη πρόσθεση και αφαίρεση. Τέλος, εξασκούνται σε προβλήματα και πράξεις με τριψήφιους αριθμούς, αλλά και σε δραστηριότητες σχετικές με τις κάθετες και παράλληλες ευθείες και ορθές γωνίες.

Στη Γ’ δημοτικού, οι μαθητές εξασκούνται στους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 μέσα από διάφορα προβλήματα, ενώ έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τους κλασματικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς. Οι νοεροί υπολογισμοί είναι επίσης πολύ σημαντικοί, ενώ διδάσκονται και οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί και τέλος οι αλγόριθμοι. Οι μαθητές ασχολούνται επίσης με τον πολλαπλασιασμό και τις στρατηγικές για την εύρεση των γινομένων (αντιμεταθετική ιδιότητα, πολλαπλασιασμοί του 10 κλπ). Όσον αφορά τη Γεωμετρια, επιδιώκεται η σύνδεσή της με την τέχνη και τον πολιτισμό, παρουσιάζοντας την μέσα από εμπειρικές δραστηριότητες.

Στη Δ’ δημοτικού, οι μαθητές εξασκούνται στην επεξεργασία και την πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών, δεκαδικών και συμμιγών αριθμών, αλλά και στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των φυσικών αριθμών. Ασχολούνται με τα επίπεδα σχήματα, τα στερεά σώματα και τη συμμετρία, ενώ μαθαίνουν να μετρούν τα χρήματα, το μήκος, τη μάζα, την επιφάνεια και τον χρόνο. Ακόμα, εξασκούνται στη διαχείριση δεδομένων, αλλά και στη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων.

Στην Ε’ δημοτικού, γνωρίζουν τους αριθμούς μέχρι το 1.000.000.000 και εξασκούνται στην αναγνώριση της αξίας θέσης, στη σύγκριση και στους υπολογισμούς μεγάλων αριθμών. Ακόμη, διδάσκονται διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με βάση δεδομένα και ζητούμενα και ασχολούνται με τους δεκαδικούς αριθμούς και τα δεκαδικά κλάσματα, με την στρογγυλοποίηση, τα ισοδύναμα κλάσματα, τις πράξεις στα κλάσματα και τη μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς. Αργότερα, έρχονται σε επαφή με τον μέσο όρο και τα ποσοστά. Μαθαίνουν να διακρίνουν τα είδη των γωνιών και των τριγώνων, να βρίσκουν την περίμετρο και το εμβαδόν των σχημάτων, καθώς και τις μονάδες μέτρησης μήκους και επιφάνειας. Ασχολούνται με τα κριτήρια διαιρετότητας, το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Στη Στ’ δημοτικού, οι μαθητές ασχολούνται μεταξύ άλλων με τις αριθμητικές παραστάσεις, τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, με τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς, την παραγοντοποίηση και τις δυνάμεις. Ακόμα, εξασκούνται στις πράξεις, τη σύγκριση και τη διάταξη ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων. Στη συνέχεια, μαθαίνουν να λύνουν εξισώσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Ασχολούνται με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων και εξασκούνται στις μετρήσεις μήκους, βάρους, χρόνου και χρημάτων. Ως προς τη Γεωμετρία, ασχολούνται με τα γεωμετρικά σχήματα, τις γωνίες, το εμβαδόν, τον όγκο και τη χωρητικότητα.
Δωρεάν βοηθήματα Μελέτης Περιβάλλοντος – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα διεπιστημονικό – διαθεματικό μάθημα, με στόχο να προσφέρει γνώσεις και να καλλιεργήσει δεξιότητες, στάσεις και αξίες παρατήρησης, περιγραφής και ερμηνείας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των σχέσεων ανάμεσά τους.

Στην Α’ δημοτικού, γίνεται λόγος για την ομάδα, μέσα από την παρατήρηση της τάξης, του σχολείου και της οικογένειας. Μελετάται η διάσταση του χρόνου με βάση τον άνθρωπο και τη ζωή, καθώς και η διάσταση του χώρου, μέσα από το σπίτι, τη γειτονιά και τον τόπο που ζει κάθε μαθητής. Οι μαθητές ασχολούνται με τον άνθρωπο, γνωρίζοντας τις ανάγκες και το σώμα τους, αλλά και τον αθλητισμό και τα επαγγέλματα. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου τους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τέλος, μαθαίνουν για τα ζώα και τα φυτά του τόπου τους και έρχονται σε επαφή με τις φυσικές επιστήμες, ασχολούμενοι με την ηλεκτρική ενέργεια και τον ήχο.

Στη Β’ δημοτικού, οι μαθητές ασχολούνται με το σχολείο και τη συνοικία τους, μαθαίνουν να προσανατολίζονται και να μετρούν τον χρόνο. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Γνωρίζουν τα ζώα και τα φυτά, καθώς και διάφορους τόπους, όπως το βουνό, τη θάλασσα, το χωριό και την πόλη. Το νερό και ο καιρός αποτελούν σημαντικά θέματα του μαθήματος, όπως και οι ζωντανοί οργανισμοί. Ασχολούνται ακόμη με την ενέργεια, τις μεταφορές, την επικοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η διατροφή, το παιχνίδι, τα βιβλία, οι τέχνες, η υγεία και το διάστημα είναι μερικά ακόμη θέματα που διδάσκονται οι μαθητές.

Στη Γ’ δημοτικού, γίνεται λόγος για την αξία της ομάδας και της συνεργασίας, την κοινωνία και τις σχέσεις που δημιουργούνται. Ακόμα, οι μαθητές ασχολούνται με τον τόπο, στον οποίο ζουν, αλλά και με τόπους διαφορετικούς από τον δικό τους. Στη συνέχεια, μαθαίνουν τα Μέσα Μεταφοράς και το πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Τα ζώα και τα φυτά, η τροφή και η ενέργεια και οι ανάγκες του ανθρώπου είναι ακόμη μερικά θέματα. Τέλος, ασχολούνται με τον πολιτισμό, αλλά και την επικοινωνία και την ενημέρωση.

Στη Δ’ δημοτικού, οι μαθητές διδάσκονται τα γεωγραφικά διαμερίσματα, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τον πολιτισμό της Ελλάδας και τον συγκρίνουν με άλλους πολιτισμούς. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τη φύση και τη μεγάλη σημασία που έχει η προστασία της τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα ζώα και τα φυτά. Ακόμα, οι μαθητές ασχολούνται με τα επαγγέλματα και τα προϊόντα του τόπου τους, γνωρίζουν το σώμα τους και έρχονται σε επαφή με τις φυσικές επιστήμες. Τέλος, μαθαίνουν τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης.


70 Δωρεάν βοηθήματα δημοτικού


Δωρεάν βοηθήματα Ιστορίας – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Η Ιστορία της Γ’ δημοτικού ξεκινά παρουσιάζοντας τους πιο σημαντικούς μύθους της Αρχαίας Ελλάδας, ώστε οι μαθητές να τους γνωρίσουν και να αντιληφθούν τις ιστορικές αλήθειες που κρύβονται πίσω από αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν να μεταβούν από τη μυθολογία στην ιστορία, αποκτώντας ιστορικές γνώσεις και κατανοώντας ιστορικές έννοιες. Αρχικά, μαθαίνουν τον μύθο για τη δημιουργία του κόσμου. Μαθαίνουν για την Τιτανομαχία, για τους θεούς του Ολύμπου, αλλά και για άλλους μύθους, όπως τον μύθο του Προμηθέα, της Πανδώρας και του Δευκαλίωνα. Ασχολούνται ακόμα με τον Ηρακλή και τους άθλους του, με τα κατορθώματα του Θησέα, με την Αργοναυτική Εκστρατεία, με τον Τρωικό Πόλεμο και με τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την εποχή του λίθου, την εποχή του χαλκού και τον Μινωϊκό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.

Στις επόμενες τάξεις, στόχος του μαθήματος της Ιστορίας είναι η γνωριμία με το παρελθόν. Επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν και να αφομοιώσουν τις ιστορικές γνώσεις και να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση, ώστε να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα και να την χρησιμοποιήσουν στην κοινωνική πραγματικότητα ως συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες.

Στη Δ’ δημοτικού, διδάσκεται η ιστορία των Αρχαίων Χρόνων. Οι μαθητές ασχολούνται με τα Γεωμετρικά Χρόνια, όπου διδάσκονται την Κάθοδο των Δωριέων, τη δημιουργία ελληνικών αποικιών και τον πολιτισμό που οι Έλληνες δημιούργησαν. Στην συνέχεια, γίνεται λόγος για τα Αρχαϊκά Χρόνια, με τις νέες αποικίες των Ελλήνων, τα πολιτεύματα που αναπτύχθηκαν, αλλά και τις τέχνες και τα γράμματα. Δίνεται μεγάλη σημασία στην Αρχαία Σπάρτη και την Αρχαία Αθήνα. Ακολουθούν τα Κλασικά Χρόνια με τους Περσικούς Πολέμους, τον Χρυσό Αιώνα και τους Πελοποννησιακούς Πολέμους. Εξετάζεται η ανάπτυξη της Θήβας και της Μακεδονίας. Κατά τα Ελληνιστικά Χρόνια, παρουσιάζονται οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η ανάπτυξη της Ρώμης και την υποταγή του ελληνικού κόσμου.

Η Ιστορία της Ε’ δημοτικού ξεκινά από τη υποταγή της Ελλάδας στους Ρωμαίους (146 π.Χ.) παρουσιάζοντας τα ιστορικά γεγονότα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους (1453 μ.Χ.). Οι μαθητές μαθαίνουν για την ανάπτυξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και για τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, με όλες τις αλλαγές που προέκυψαν από τη μεταφορά αυτή. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την ανάπτυξη του Βυζαντίου, τη διοίκηση και τη νομοθεσία, τον τρόπο ζωής, τις τέχνες και την εκπαίδευση αλλά και για τους γειτονικούς λαούς. Παρουσιάζονται ακόμα τα προβλήματα που αντιμετώπισε το Βυζαντινό Κράτος, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, που οδήγησαν στην παρακμή του Βυζαντίου και τέλος αναφέρεται η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

Στη Στ’ δημοτικού, οι μαθητές διδάσκονται την ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου. Αρχικά, παρουσιάζονται τα σημαντικά γεγονότα στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους, όπως η Αναγέννηση, ο Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τις συνθήκες της ζωής των Ελλήνων κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για τους Δασκάλους τους Γένους, αλλά και για τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα. Οι μαθητές διδάσκονται τα γεγονότα της Μεγάλης Επανάστασης και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Μετά το τέλος της Επανάστασης, παρουσιάζεται η Ελλάδα του 19ου αιώνα, με τη βασιλεία του Όθωνα και του Γεωργίου Α’, αλλά και την κρίση που ξέσπασε στα Βαλκάνια. Τέλος, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα, όπως το κίνημα στο Γουδί, ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική Καταστροφή, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, το Κυπριακό Ζήτημα.

Δωρεάν βοηθήματα Θρησκευτικών – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Στo μάθημα των Θρησκευτικών δεν επιδιώκεται απλώς η παροχή γνώσεων σχετικά με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και άλλες θρησκείες, αλλά και η καλλιέργεια αξιών και στάσεων, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να συμπεριφέρονται με σεβασμό στο συνάνθρωπό τους, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.

Στη Γ’ δημοτικού, γίνεται λόγος αρχικά για την ομορφιά της αρμονικής συμβίωσής μας με τους άλλους μέσα από την καθημερινότητά μας, αλλά και από ιστορίες της Αγίας Γραφής και για τη μεγάλη σημασία που έχουν οι θρησκευτικές γιορτές. Δίνεται έμφαση στην Κυριακή, ως σημαντική ημέρα για τους Χριστιανούς, αλλά και στα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ακόμα, μαθαίνουν μερικές πληροφορίες για τον Ιησού Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής και την εικονογραφία. Τέλος, παρουσιάζεται ο κόσμος ως δημιούργημα του Θεού, μέσα από ιστορίες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

Στη Δ’ δημοτικού, γίνεται λόγος για την αξία της προσευχής, ενώ στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες για την Παναγία, τη μητέρα του Ιησού. Οι μαθητές μαθαίνουν ακόμα για κάποια «σπουδαία παιδιά», μέσα από τη Βίβλο, την εικονογραφία, αλλά και την καθημερινή ζωή. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου και στο δικαίωμα να είναι κανείς διαφορετικός. Μέσα από ιστορίες της Αγίας Γραφής, οι μαθητές διαβάζουν για τους ιερούς τόπους και τα ταξίδια που έκαναν οι άνθρωποι για τη θρησκεία τους. Τέλος, γίνεται λόγος για τα ιερά πρόσωπα και τα ιερά βιβλία του χριστιανισμού, αλλά και άλλων θρησκειών.

Στην Ε’ δημοτικού, το μάθημα των Θρησκευτικών ξεκινά με τη σημασία των δασκάλων στη ζωή μας, παρουσιάζοντας τον Ιησού ως δάσκαλο, τους μαθητές του, αλλά και δασκάλους άλλων θρησκειών, όπως ο Βούδας και ο Μωάμεθ. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τη σημασία των κανόνων και των ορίων στη ζωή μας τόσο μέσα από τις ιστορίες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όσο και μέσα από άλλες θρησκείες. Ακόμα, αναφέρεται η αξία της συγχώρεσης με παραδείγματα από τη Βίβλο και παρουσιάζεται η νηστεία και η άσκηση στον χριστιανισμό και σε άλλες θρησκείες. Οι μαθητές ασχολούνται με τους προφήτες της Βίβλου, τους ψευδοπροφήτες και τα μηνύματα των προφητών σήμερα, ενώ αργότερα μαθαίνουν για τη δημιουργία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων και της Εκκλησίας. Αναφέρεται ακόμα η σημασία της Ανάστασης του Χριστού για την ιεραποστολή και τις προσπάθειες των χριστιανών να διαδώσουν το μήνυμα του Χριστιανισμού στον κόσμο. Τέλος, οι μαθητές γνωρίζουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και τη σημασία της για την Εκκλησία.

Στη Στ’ δημοτικού, παρουσιάζεται αρχικά η δημιουργία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων και οι δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί. Ακόμα, οι μαθητές πληροφορούνται για τους διωγμούς που βίωσαν οι χριστιανοί και τον τρόπο που εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την Αγία Γραφή και τη μεγάλη της σημασία, αλλά και για τη σημασία της Θείας Ευχαριστίας. Παράλληλα, οι μαθητές ασχολούνται με τον Χριστιανισμό τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες, αλλά και για άλλες θρησκείες που αναπτύσσονται στη χώρα μας. Τέλος, παρουσιάζονται τα μνημεία και οι σημαντικοί τόποι της χριστιανικής λατρείας.

Δωρεάν βοηθήματα Φυσικής – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Στο μάθημα της Φυσική, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν επιστημονικά και τεχνολογικά φαινόμενα, να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις διερευνήσουν συστηματικά. Μέσα από πειράματα, ομαδικές δραστηριότητες και έπειτα συζήτηση όσων παρατήρησαν, οι μαθητές εξάγουν συμπεράσματα με στόχο να τα συνδέσουν με τα φαινόμενα που παρατηρούν στην καθημερινή τους ζωή.

Στην Ε’ δημοτικού, οι μαθητές ασχολούνται με τα υλικά σώματα και τις ιδιότητές τους, με τα μίγματα, την ενέργεια, το πεπτικό σύστημα, τον ηλεκτρισμό, το φως, τον ήχο και τη μηχανική.

Στην Στ’ δημοτικού, τα θέματα τα οποία διδάσκονται οι μαθητές σχετίζονται με την ενέργεια, τη θερμότητα, τα έμβια και άβια, τα φυτά, τα ζώα και τα οικοσυστήματα, το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και τον ηλεκτρομαγνητισμό. Ακόμα, ασχολούνται με το φως, με τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα και με τις μεταδοτικές ασθένειες.

Δωρεάν βοηθήματα Γεωγραφίας – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Η Γεωγραφία διδάσκεται στην Ε’ και τη Στ’ Δημοτικού. Σκοπός του μαθήματος δεν αποτελεί απλώς η απόκτηση γεωγραφικών γνώσεων, αλλά και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αξιοποιούν τις γνώσεις αυτές.

Στην Ε’ δημοτικού, οι μαθητές μελετούν το φυσικό περιβάλλον, τη γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων και την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Μερικά ακόμη θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο είνα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι στάσεις και οι συμπεριφορές με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στη Στ’ δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη Γη ως πλανήτη, ως φυσικό περιβάλλον, αλλά και ως χώρο ζωής του ανθρώπου. Παράλληλα, παρουσιάζονται μεταξύ άλλων οι ήπειροι, ο οριζόντιος και κατακόρυφος διαμελισμός και η χλωρίδα και η πανίδα κάθε ηπείρου.

Δωρεάν βοηθήματα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής – Ύλη & Στόχος μαθήματος

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται στην Ε’ και τη Στ΄Δημοτικού. Οι μαθητές διδάσκονται, αποκτούν, αναπτύσσουν όλες τις αξίες, τις στάσεις και τις αρχές ώστε να γίνουν δημοκρατικοί πολίτες. Προετοιμάζονται, δηλαδή, ώστε να ενταχθούν κοινωνικά, αλλά και πολιτικά στη σύγχρονη κοινωνία. Η ελευθερία, η πολυφωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα προβάλλονται ως θεμελιώδεις αξίες των κοινωνιών που συμβιώνουν ειρηνικά και δημοκρατικά. Μιλούν για τους νόμους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι ως πολίτες της Ελλάδας, πολίτες της Ευρώπης, αλλά και πολίτες του κόσμου.


Με τη βοήθεια του taexeiola.gr οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα δίπλα τους έναν σημαντικό βοηθό.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Google Plus